Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SpeedConcept ja kotipaikka Joensuu.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistys on autoharrastajien yhdysside, jonka tarkoituksena on rohkaista jäseniään vaalimaan hallinnassaan olevien autojen kuntoa ja omaehtoisesti lisäämään tietojaan niistä jäsenten kesken. Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa jäseniä lisäämään tietojaan ja taitojaan autojen huollosta ja rakentelusta sekä kehittämään omia ajotaitojaan. Yhdistyksen periaatteisiin kuuluu tasapuolinen kannustaminen erilaisista autoista kiinnostuneita jäseniään kohtaan. Yhdistys kannustaa jäseniään autojen rakenteen tietämyksen lisäämiseen ja omatoimiseen toimintaan autojen parissa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tukee jäsentensä välistä kanssakäymistä ylläpitämällä maksutonta internet-kotisivua ja keskustelupalstaa, järjestää kokoontumisajoja, ylläpitää yhteyksiä samoja tarkoituksia toteuttaviin yhteisöihin kotimaassa ja ulkomailla sekä voi harjoittaa alansa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistyksen äänioikeutetuksi jäseneksi on mahdollista päästä kahden vuoden koeajan jälkeen anomalla siihen hallitukselta hyväksyntää. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset kerran vuodessa.

Kannatusjäsen voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4§ Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt vuosittaisen jäsenmaksunsa yhden uusintalaskun jälkeen tai toimii muutoin yhdistyksen periaatteiden tai hyvien tapojen vastaisesti yhdistystä huomattavasti vahingoittaen.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen molemmille jäsenryhmille.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja automallien mukaisia jaostoja sekä määrätä niiden tehtävät. Toimikuntiin ja jaostoihin voidaan kutsua jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Toimikunnat ja jaostot toimivat hallituksen valvonnan alaisina. Hallitus koostuu ensisijaisesti perustajajäsenistä.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

8§ Tilit

Yhdistyksen jäsenmaksukausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien toimikausi alkaa sen kokouksen päättymisestä, kun heidät valittiin ja jatkuu seuraavan vuosikokouksen päättymiseen. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljäätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa sekä lisäksi yhdistyksen kotisivuilla.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet;
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
 11. kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Yhteistyössä